Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Q-home (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze overeenkomsten, offertes, bestellingen met onze klanten inclusief de overeenkomsten, offertes en bestellingen die tot stand komen via onze website www.q-home.be behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking.
Door het plaatsen een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden.
Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.
Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is.
De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen en bijgevolg zullen de gewijzigde verkoopvoorwaarden onmiddellijk van toepassing worden op de verkopen, offertes en bestellingen dewelke worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Artikel 2: Contactgegevens Verkoper
Q-home BV,
Eikenlaan 98,
B-8790 Waregem
BTW BE 0696.890.758
https://www.q-home.be/contact/
Artikel 3: Offertes en aanvaarding van de bestelling
Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief zo ook alle vermeldingen aangaande prijzen, materialen, afmetingen etc. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden.
Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper
Artikel 4: Levering
De levering is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
De levering gebeurd op het door de koper ingegeven adres.
Leveringen kunnen plaatsvinden op adressen die gelegen zijn in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, UK en andere EU landen (zie verzendtarieven), met uitzondering van postbussen.
Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden.
We trachten binnen 24 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen, deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper.
Q-Home, heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden.
De pakketten worden verstuurd via UPS, indien het pakket niet afgeleverd kan worden, laat UPS een bericht na waarin vermeld staat waar u uw pakket kan ophalen. U tekent voor ontvangst bij het effectief in ontvangst nemen van uw pakket.
De goederen worden verzonden op risico van de koper.
In geval van niet-levering van de goederen, zullen de reeds betaalde bedragen aan de koper worden terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.
Artikel 5: Overmacht
Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit.
Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen oorlog, stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van grondstoffen, brand overstromingen of alle natuurrampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.
Artikel 6. Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, en exclusief verzendkosten.
(Voor meer info over de verzendtarieven, kan u de aparte rubriek met verzendkosten raadplegen)
De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
Artikel 7. Betalingen
U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden:
-overschrijving
-Bankkaart: Bancontact/Mister Cash
-Kredietkaart: Visa/ Mastercard
De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald en bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen
Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 5 dagen ( vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.
Artikel 8. Ruilen en retourneren
De verzendkosten alsmede het verzendrisico bij een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 50% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
U dient Q-Home na ontvangst van uw bestelling binnen de 2 dagen per mail van de retournering op de hoogte te stellen. U ontvangt dan een retourbon die u ingevuld met het artikel dient mee te sturen.
Het artikel dient binnen de 14 dagen na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in de originele verpakking te worden teruggestuurd.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.
Bij ruiling van een artikel uit de huidige collectie neemt Q-Home eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening. (uitgezonderd bij solden- of afgeprijsde artikelen)
Opgelet: de verzendkosten voor het retour sturen van het in te ruilen artikel komt voor rekening van de klant.
Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 10 dagen aan u overgemaakt worden.
U hebt ook steeds de mogelijkheid om na afspraak de artikelen op het retouradres om te ruilen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van “Q-Home” tot de volledige betaling van de prijs, inclusief
alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen.
Artikel 10. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient binnen de 14 werkdagen de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 10 dagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening
Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper.
Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 dagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten ook door de verkoper kan terugbezorgd worden aan de koper tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper.
Artikel 11. Klachten
Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.
Artikel 12. Waarborg
De verkoper kan slechts gehouden zijn tot het geven van een garantie dewelke overeenstemt met de garantie dewelke door de fabrikant wordt gegeven met betrekking tot het betreffende product. De verkoper kan enkel worden aangesproken voor schade rechtstreeks veroorzaakt door het door hem verkochte product indien deze schade rechtstreeks te wijten is aan een opzettelijke fout van de verkoper en kan de alsdan door de verkoper te vergoeden schade aan de koper nooit groter zijn dan het door de verkoper gefactureerde bedrag.
Indien de koper zelf wijzigingen of aanpassingen aan het product gaat aanbrengen is elke garantie door de verkoper automatisch uitgesloten en kan de verkoper nooit voor enige schade worden aangesproken wat de oorzaak mogen zijn.
Artikel 13.Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, …)
Artikel 14. Nietigheid
Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Artikel 15. Persoonsgegevens
De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper.
Artikel 16. Toepasselijk recht
Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

Artikel 17. Prijsevoluties

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

  • P = de nieuwe prijs
  • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
  • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
  • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
  • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
  • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
  • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
  • a + b + c = 1